Tag: Thai University Central Admission System

บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำเย็น

April 28, 2017 admin No comments

บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำเย็น วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดำเนินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม หัวข้อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำเย็นสารละลาย ให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ในวันที่ 28 เมษายน 2560 นำโดย อ.ทยาวีร์ หนูบุญ และ อ.สนั่น จันทร์พรหม ได้นำ วิทยากร ได้แก่ ผศ.วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา เข้าให้ความรู้ พร้อมทั้งนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery