Tag: เครื่องจักรกลเกษตร

อบรมหลักสูตร E-Commerce for Smart Farmer

July 5, 2017 admin No comments

อบรมหลักสูตร E-Commerce for Smart Farmer ในวันที่ 2 – 4 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดอบรมหลักสูตร E-Commerce for Smart Farmer ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ Read more →

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มอบปั๊มน้ำโซล่าเซลให้ชุมชน

May 30, 2017 admin No comments

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มอบปั๊มน้ำโซล่าเซลให้ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดยอาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ  เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ จัดทำโครงการมอบปั๊มน้ำที่ทำงานโดยพลังงานสะอาดโซ่ล่าเซล หรือ solar pump ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Read more →

บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำเย็น

April 28, 2017 admin No comments

บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำเย็น วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดำเนินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม หัวข้อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำเย็นสารละลาย ให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ในวันที่ 28 เมษายน 2560 นำโดย อ.ทยาวีร์ หนูบุญ และ อ.สนั่น จันทร์พรหม ได้นำ วิทยากร ได้แก่ ผศ.วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา เข้าให้ความรู้ พร้อมทั้งนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก Read more →

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า UWC Komen Biomass

April 20, 2017 admin No comments

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า UWC Komen Biomass ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ทาง ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า UWC Komen Biomass อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเห็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล และระบบควบคุมเครื่องจักร ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีไอเดียที่จะนำไปต่อยอดในการเรียนและการทำงาน Read more →

โครงการอบรมเขียนแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบใบรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

March 27, 2017 admin No comments

โครงการอบรมเขียนแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบใบรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดให้มีการอบรมเขียนแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบใบรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ Read more →

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23

March 24, 2017 admin No comments

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 โดยในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Read more →

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

March 22, 2017 admin No comments

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี Read more →

ํYouth Engineering Camp

March 15, 2017 admin No comments

ํYouth Engineering Camp เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีโครงการ ํYouth Engineering Camp 2017 ขึ้น เพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะฯ ให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมได้รับทราบ ทั้งนี้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรได้มีการจัดให้มีกิจกรรมพาเยี่ยมชมสาขา ซึ่งมีทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนและโรงงานที่ใช้ในการเรียนการสอนจริง Read more →

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดีร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล

November 21, 2016 admin No comments

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดีร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้เข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดีร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล ณ บริเวณหน้าเสาธง  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ภูมิพล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน  เจ้าหน้าที่  นักศึกษามทร.อีสาน  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน   Read more →

โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย

September 26, 2016 admin No comments

โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย (Green E-Commerce) หลักการและเหตุผล ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อีกทั้งเป็นการนำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือETDA ในการดำเนินโครงการอบรมบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัย (Green E-Commerce) ซึ่งมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ ในหลายมิติ โดยเน้นหนักในด้านการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา บุคลากร กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนผู้มีความสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริการวิชาการ  แก่สังคมเพื่อให้เกิดพัฒนาคนในชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความยั่งยืน หลักสูตรการอบรม การสร้างร้านค้า Online, Website สำเร็จรูปการทำตลาดบน Social Media 90 นาที กฏหมายที่ควรทราบในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 90 นาที ระยะเวลาดำเนินโครงการ 26 – 30 กันยายน 2559 จำนวน 10 รุ่น วันที่ รุ่น วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 รุ่นที่ 1 09.00 – 12.00 น รุ่นที่ 2 13.00 – 16.00 น รุ่นที่ 3 09.00 – 12.00 น รุ่นที่ 4 13.00 – 16.00 น รุ่นที่ […] Read more →

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com