Tag: สาวิตรี ประภาการ

นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0

May 31, 2019 admin No comments

นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นำโดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการได้แก่ ดร.วารี ศรีสอน, ดร.สาวิตรี ประภาการ, ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ อาจารย์ปรเมศวร์ สุทธิประภา อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง และอาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ Read more →

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

May 24, 2019 admin No comments

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”จัดขึ้นวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน และวัดโคกแขวน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำโดย ดร.วารี ศรีสอน ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.สาวิตรี ประภาการ ผู้ช่วยคณบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแปลงผักระบบรดน้ำอัตโนมัติ รวมถึงสาขาอื่นๆ ได้แก่วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโทรคมนาคม  Read more →

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ​เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

May 5, 2019 admin No comments

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ​เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 หลักสูตร​ใหม่ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ​ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่​ ปี​ 2562​ จำนวน 30​ คน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนสามารถใช้สิทธิ์ในการกู้​ทุน​ กรอ.​ กยศ. ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ดร.พลเทพ​ เวงสูงเนิน​ โทร​ 08-6653-9179 รายละเอียดการรับสมัคร http://www.oapr.rmuti.ac.th/ Read more →

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0

May 4, 2019 admin No comments

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยในงานจะจัดให้มีการแสดง โรงเรือนอัจฉริยะด้วยระบบ IoT ระบบควบคุมการให้น้ำผ่านสมาร์ทโฟน การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร ระบบเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ Read more →

จักรกลเกษตรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 25

March 30, 2019 admin No comments

จักรกลเกษตรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 25 การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเกษตรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในหลักวิชาชีพทางวิศวกรรมเกษตร ดังนั้นสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ทั้งยังกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงานเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Read more →

จักรกลเกษตรออกค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับสวนลุงโชค วังน้ำเขียว

February 4, 2019 admin No comments

จักรกลเกษตรออกค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับสวนลุงโชค วังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ผู้นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเป็นผู้นำในการออกค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ที่สวนลุงโชค ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยในการออกค่ายในครั้งนี้มีสมาชิกจากหลากหลายคณะจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ได้ไปทำการทำฝายชลอกระแสน้ำ เพื่อลดกระแสน้ำเวลาฝนตก และได้ทำการถางป่าเพื่อให้แสงเข้าถึงต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก ร่วมกับกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ Read more →

จักรกลเกษตรให้บริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร

May 30, 2018 admin No comments

จักรกลเกษตรให้บริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาออกบริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรให้แก่หมู่บ้านในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน 40 คน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีความรู้พื้นฐานเพิ่มเติม และได้รับบริการการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรในหลายครัวเรือน Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery