Tag: มทร.อีสาน

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรม Pre-สหกิจศึกษา) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

August 6, 2014 admin No comments

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรม Pre-สหกิจศึกษา) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดจัด “โครงการเตรียมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรม Pre – สหกิจศึกษา)” ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่ จะออกสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ซึ่งหาก นักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะไม่สามารถออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ Read more →

ขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่นจากองค์กร JICA

July 29, 2014 admin No comments

ขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่นจากองค์กร JICA ด้วยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ได้เปิดรับคำ ขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) ประจำปี ๒๕๕๗ และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ประจำปี ๒๕๕๘ รวมทั้ง สิ้น ๕๕ อัตรา หน่วยงานที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง www.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “แวดวง อุดมศึกษา” และสามารถดาวน์โหลดคำขอทาง http://tica.thaigov.net/main/th/services/4248 โดย จัดทำคำขอ ๓ ชุด และนำส่งโดยตรง ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไปยัง สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Read more →

โครงการอบรม TOEIC: เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการ ทำงาน

July 29, 2014 admin No comments

โครงการอบรม TOEIC: เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการ ทำงาน ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรม TOEIC: เตรียมความพร้อมภาษา อังกฤษเพื่อการทำงาน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถลงชื่อเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Read more →

ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมรายวิชาเพื่อสอบภาคีวิศวกร”

July 18, 2014 admin No comments

ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมรายวิชาเพื่อสอบภาคีวิศวกร”       ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดจัดโครงการ “อรมรมเตรียมความพร้อมรายวิชาเพื่อสอบ ภาคีวิศวกร” ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ศิษย์ เก่า และบุคคลที่สนใจ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ได้ทบทวนรายวิชาก่อนสอบภาคีวิศวกร ในรายวิชา Engineering Drawing , Engineering Mechanics , Engineering Materials และรายวิชา Computer Programming และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในการทบทวนวิชาเพื่อสอบภาคีวิศวกร ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจ ที่ต้องการขอรับใบ อนุญาตระดับภาคีวิศวกรได้ทบทวนรายวิชา ฝ่ายจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลที่ สนใจเข้าทบทวนและทดสอบในรายวิชาดังกล่าว ผ่านลิงค์ 203.158.194.20/test_online Read more →

ประชาสัมพันธ์

July 3, 2014 admin No comments

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ภาคสมทบ) Read more →

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com