Tag: พลเทพ

นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0

May 31, 2019 admin No comments

นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นำโดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการได้แก่ ดร.วารี ศรีสอน, ดร.สาวิตรี ประภาการ, ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ อาจารย์ปรเมศวร์ สุทธิประภา อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง และอาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ Read more →

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

May 24, 2019 admin No comments

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”จัดขึ้นวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน และวัดโคกแขวน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำโดย ดร.วารี ศรีสอน ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.สาวิตรี ประภาการ ผู้ช่วยคณบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแปลงผักระบบรดน้ำอัตโนมัติ รวมถึงสาขาอื่นๆ ได้แก่วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโทรคมนาคม  Read more →

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ​เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

May 5, 2019 admin No comments

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ​เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 หลักสูตร​ใหม่ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ​ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่​ ปี​ 2562​ จำนวน 30​ คน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนสามารถใช้สิทธิ์ในการกู้​ทุน​ กรอ.​ กยศ. ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ดร.พลเทพ​ เวงสูงเนิน​ โทร​ 08-6653-9179 รายละเอียดการรับสมัคร http://www.oapr.rmuti.ac.th/ Read more →

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0

May 4, 2019 admin No comments

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยในงานจะจัดให้มีการแสดง โรงเรือนอัจฉริยะด้วยระบบ IoT ระบบควบคุมการให้น้ำผ่านสมาร์ทโฟน การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร ระบบเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ Read more →

จักรกลเกษตรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 25

March 30, 2019 admin No comments

จักรกลเกษตรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 25 การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเกษตรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในหลักวิชาชีพทางวิศวกรรมเกษตร ดังนั้นสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ทั้งยังกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงานเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Read more →

จักรกลเกษตรออกค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับสวนลุงโชค วังน้ำเขียว

February 4, 2019 admin No comments

จักรกลเกษตรออกค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับสวนลุงโชค วังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ผู้นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเป็นผู้นำในการออกค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ที่สวนลุงโชค ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยในการออกค่ายในครั้งนี้มีสมาชิกจากหลากหลายคณะจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ได้ไปทำการทำฝายชลอกระแสน้ำ เพื่อลดกระแสน้ำเวลาฝนตก และได้ทำการถางป่าเพื่อให้แสงเข้าถึงต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก ร่วมกับกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ Read more →

จักรกลเกษตรร่วมโชว์สมาร์ทฟาร์มในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับชาติ

December 22, 2018 admin No comments

จักรกลเกษตรร่วมโชว์สมาร์ทฟาร์มในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับชาติ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้รับเชิญให้นำเอาผลงานทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมแสดงในงาน “NORTHEAST TECH’18” แสดงสินค้าและเทคโนโลยีสู่อนาคต ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๔ ธ.ค.61 Read more →

จักรกลเกษตรให้บริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร

May 30, 2018 admin No comments

จักรกลเกษตรให้บริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาออกบริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรให้แก่หมู่บ้านในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน 40 คน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีความรู้พื้นฐานเพิ่มเติม และได้รับบริการการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรในหลายครัวเรือน Read more →

เครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลจากงานระดับชาติ

April 2, 2018 admin No comments

เครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลจากงานระดับชาติ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน, ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.วารี ศรีสอน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถคว้ารางวัลใหญ่ได้จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกข้าวตอกตกเกรด ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคบรรยาย โดย นายคุณากร เปรุนาวิน, นางสาวลลิตา แปรกระโทก และนายอิสระ ดุกขุนทด ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน 2.เครื่องซอยมะพร้าวเส้นใส่กระยาสารท ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคนิทัศน์ โดย นายคณิตศร ทะเลดอน, นายจักรพล ชายกลาง, นายสิทธิโชค สมดี และนายพลกฤต ปุ่นนอก ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน 3.โรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือโดยการให้น้ำด้วยระบบควบคุมหัวอัลตร้าโซนิคแบบอัตโนมัติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคนิทัศน์ โดย นายอานนท์ หุ้มไธสง, นายนครินทร์ ทวยไธสง และนายพิษณุ ลาวัล ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน Read more →

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 1

November 7, 2017 admin No comments

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 โดยรายละเอียดสามารถอ่านได้ที่ https://www.rmuti.ac.th/news/view/index.php?ni=007497&nci=3 Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery