หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เปิดสอน 2 โปรแกรมวิชาดังนี้

1.ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับนักเรียนที่จบจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความสนในทางด้านเครื่องจักรกล การออกแบบเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความต้องการทางของพืชและสัตว์ การสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น

2.ปริญญาตรี (เทียบโอน) หลักสูตร 4 ปี รับนักเรียนที่จบจากสายอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร เช่น ทางด้านยานยนต์ ทางด้านแมคาทรอนิกส์ ทางด้านช่างกลโรงงาน ทางด้านจักรกลหนัก ฯลฯ โดยสามารถเทียบโอนวิชาที่เคยเรียนผ่านมาแล้วเพื่อลดระยะเวลาในการเรียนได้

 


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image