หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เปิดสอน 2 หลักสูตรดังนี้

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจที่จะนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งกลุ่มการเรียนสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่ม ปวช. และปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับนักเรียนที่จบจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความสนในทางด้านเครื่องจักรกล การออกแบบเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความต้องการทางของพืชและสัตว์ การสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น
  • กลุ่ม ปริญญาตรี (เทียบโอน) หลักสูตร 4 ปี รับนักเรียนที่จบจากสายอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร เช่น ทางด้านยานยนต์ ทางด้านแมคาทรอนิกส์ ทางด้านช่างกลโรงงาน ทางด้านจักรกลหนัก ฯลฯ โดยสามารถเทียบโอนวิชาที่เคยเรียนผ่านมาแล้วเพื่อลดระยะเวลาในการเรียนได้

2.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาหลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลในการออกแบบเครื่องจักรที่สามารถใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเกษตรกรรรม ตัวอย่างเช่น การควบคุมระบบภายในโรงเรือนเปิด การควบคุมระบบภายในโรงเรือนปิด การควบคุมการให้อาหารในระบบปศุสัตว์ การจ่ายน้ำให้แก่แปลงปลูกพืช เป็นต้น นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเรียน ดังนี้

  • กลุ่ม ปวช. และปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับนักเรียนที่จบจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความสนในทางด้านเครื่องจักรกล การออกแบบเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความต้องการทางของพืชและสัตว์ การสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น
  • กลุ่ม ปริญญาตรี (เทียบโอน) หลักสูตร 4 ปี รับนักเรียนที่จบจากสายอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร เช่น ทางด้านยานยนต์ ทางด้านแมคาทรอนิกส์ ทางด้านช่างกลโรงงาน ทางด้านจักรกลหนัก ฯลฯ โดยสามารถเทียบโอนวิชาที่เคยเรียนผ่านมาแล้วเพื่อลดระยะเวลาในการเรียนได้

 


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image