ประชุมผู้ปกครอง

งานประชุมผู้ปกครอง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555

ณ ห้องมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image