ดร.สาวิตรี ประภาการ

 

ponthep, เครื่องจักรกลเกษตร ชื่อ: ดร.สาวิตรี ประภาการ
ตำแหน่ง: อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา: วศ.ด. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
งานวิจัยที่สนใจ: พลังงานทดแทน การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image