บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 

สายวิชาการ
อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

karun-homchat

อาจารย์ ดร.การัณย์ หอมชาติ
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารย์มงคลชัย คำปากดี
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.สาวิตรี ประภาการ
วศ.ด. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ ดร.วารี ศรีสอน
ปร.ด. วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาขอนแก่น

อาจารย์ปรเมศวร์ สุทธิประภา
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์พีรณัฐ อันสุรีย์ (ลาศึกษาต่อ)
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ
ปร.ด. วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา บุญคำ
(เกษียณอายุราชการปี 2560)
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพันธ์ จิราภรณ์
(เกษียณอายุราชการปี 2560)
วท.ม. พืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายสนับสนุน

คุณสุวรรณา คุณสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณชลลดา คมไธสง
ช่างเทคนิค

คุณอภิชาติ โนนพลกรัง
ช่างเทคนิค

 


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image