คุณชลลดา คมไธสง

 

Chonlada ชื่อ: คุณชลลดา คมไธสง
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
การศึกษา: 
งานวิจัยที่สนใจ:

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image