คุณสุวรรณา คุณสันเทียะ

 

Virut ชื่อ: คุณสุวรรณา คุณสันเทียะ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา: 
งานวิจัยที่สนใจ:

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image