อาจารย์พีรณัฐ อันสุรีย์

 

Virut ชื่อ: อาจารย์พีรณัฐ อันสุรีย์
ตำแหน่ง: อาจารย์
การศึกษา: วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ: การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image