อาจารย์ปรเมศวร์ สุทธิประภา

 

Virut ชื่อ: อาจารย์ปรเมศวร์ สุทธิประภา
ตำแหน่ง: อาจารย์
การศึกษา: วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัยที่สนใจ: 1. การวิเคราะห์กลศาสตร์ของไหล 2.การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน
เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image