อาจารย์มงคลชัย คำปากดี (ลาศึกษาต่อ)

 

Virut ชื่อ: อาจารย์มงคลชัย คำปากดี (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง: อาจารย์
การศึกษา: วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานวิจัยที่สนใจ:

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image