อาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ

 

ponthep ชื่อ: อาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ
ตำแหน่ง: อาจารย์
การศึกษา: วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ: 1. การควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร 2.การควบคุมด้วย PLC 3.ระบบนิวแมตริกและไฮดรอลิกส์ 4.การออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image