ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา บุญคำ

 

Wittaya ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา บุญคำ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา: วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ: เขียนแบบทางวิศวกรรม, การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image