ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ

 

ponthep ชื่อ: ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา: ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ: Computational Fluid Dynamic (CFD), การออกแบบเครื่องจักรกลทางด้านอาหาร, การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image