ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

 

ponthep, เครื่องจักรกลเกษตร ชื่อ: ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีด้านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา: ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ: Modern Machine Design, Control System, Computer Aided Engineering (CAE), Finite Element Method (FEM), Computational Fluid Dynamic (CFD)

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image