ข้อมูลบุคคลากรสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 

สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา บุญคำ
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพันธ์ จิราภรณ์
วท.ม. พืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์มงคลชัย คำปากดี
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ปรเมศวร์ สุทธิประภา  (ลาศึกษาต่อ)
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์พีรณัฐ อันสุรีย์
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สายสนับสนุน

คุณสุวรรณา คุณสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณชลลดา คมไธสง
ช่างเทคนิค
คุณสายรุ้ง ฉิมสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image