ฟังธรรมะก่อนสอบ

โครงการ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรฟังธรรมะก่อนสอบกลางภาค

วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ณ ศาลาธรรมะช่างกลเกษตร


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image