พิธีไหว้ครูสาขา

โครงการ ” ระลึกพระคุณครู สานสัมพันธ์พี่น้องชาวเกษตร “

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555

ณ ห้องโถงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร

 

 


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image