ประชาสัมพันธ์งานทะเบียน

November 9, 2011 suwanna No comments

สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2554

ขอให้นักศึกษาผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ปฏิบัติดังนี้

1. ยื่นคำร้องขอเอกสารสำเร็จการศึกษา และรูปถ่ายสวยครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้ว (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

2. ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท

3. ยื่นเอกสารตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 8 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image