ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา

September 30, 2011 suwanna No comments

สำรวจความต้องการอบรม TOEIC : เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2554 (จำนวน 30 ชั่วโมง)

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่ยังไม่เคยอบรม จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 50 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

กลุ่มที่ 2 นักศึกษาที่เคยเรียน และสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ จำนวน 3 ห้อง ห้อง ละ 50 คน รวมเป็น 150 คน เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมคนละ 500 บาท

 

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ พี่สุ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555

 

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image