นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0

May 31, 2019 admin No comments

สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นำโดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการได้แก่ ดร.วารี ศรีสอน, ดร.สาวิตรี ประภาการ, ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ อาจารย์ปรเมศวร์ สุทธิประภา อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง และอาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ระบบโรงเรือนอัจฉริยะด้วยระบบ IoT ระบบควบคุมการให้น้ำผ่านสมาร์ทโฟน การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกเกษตร เครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ เครื่องจักรกลแปรรูปผลผลิตการเกษตร นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ ฯลฯ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา ได้ให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยมีทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และบริษัทเข้าร่วมงาน และให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

ในงานนี้มีการบรรยายในหัวข้อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง และระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติด้วย IoT โดย ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image