ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

May 24, 2019 admin No comments

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”จัดขึ้นวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน และวัดโคกแขวน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำโดย ดร.วารี ศรีสอน ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.สาวิตรี ประภาการ ผู้ช่วยคณบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแปลงผักระบบรดน้ำอัตโนมัติ รวมถึงสาขาอื่นๆ ได้แก่วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโทรคมนาคม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ตลอดจนพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และ ผศ.วัชรพล นาคทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้กำกับดูแลและสนับสนุน ทุกกิจกรรม

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image