จักรกลเกษตรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 25

March 30, 2019 admin No comments

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเกษตรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในหลักวิชาชีพทางวิศวกรรมเกษตร ดังนั้นสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ทั้งยังกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงานเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงเห็นควรส่งนักศึกษาข้าร่วมงานการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ และนำประสบการณ์ดังกล่าวไปพัฒนาในด้านการเรียนเพื่อต่อยอดไปสู่ภาคการทำงานในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามแผน ดังนั้นจึงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 3 ผลงาน และเข้าแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมเกษตรอีก 2 ทีม โดยมีอาจารย์ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขานำทีมพร้อมกับ อาจารย์ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน, อาจารย์ ดร.สาวิตรี ประภาการ, อาจารย์ ดร.วารี ศรีสอน และ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิฐ ร่วมนำนักศึกษาเข้าแสดงผลงาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้

ผลงานภาคบรรยาย
1. การใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานร่วมในการควบคุมอุปกรณ์ในโรงเรือนอบแห้งเห็ดหลินจือด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์
ชื่อผู้นำเสนอ
1 นายสราวุธ มงคลพรมราช
2 นางสาวสุฐิตา ซื่อเสมอ
3 นายธนพล สุพร

ผลงานภาคโปสเตอร์

1. ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานโดยใช้แหล่งพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
ชื่อผู้นำเสนอ
1 นายสมประสงค์ ศรีสว่างวงศ์
2 นายกฤตเมธ จรรยา
3 นางสาวมนชญา วงศ์เงิน

2.ระบบปรุงปรับคุณภาพข้าวตอกตกเกรดด้วยระบบอัตโนมัติ
ชื่อผู้นำเสนอ
1 นายจีรพงษ์ กังฉิมา
2 นายสุวัฒนา ยอดมีสี
3 นาย ชินกฤต ขอบใจ

การแข่งขันทักษะ

ทีมที่ 1
ชื่อผู้ร่วมแข่งขันทักษะ 1 นายศุภสิทธิ์ ยศสูงเนิน
ชื่อผู้ร่วมแข่งขันทักษะ 2 นายถิรวัฒน์ หัตถิยา
ชื่อผู้ร่วมแข่งขันทักษะ 3 นายขจรศักดิ์ ทานอุทิศ

ทีมที่ 2
ชื่อผู้ร่วมแข่งขันทักษะ 1 นายพีรดนย์ คำสิงห์นอก
ชื่อผู้ร่วมแข่งขันทักษะ 2 นายอภิสิทธิ์ บทสูงเนิน
ชื่อผู้ร่วมแข่งขันทักษะ 3 นายโทโมคาสุ โอตซูกะ

 

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image