จักรกลเกษตรร่วมโชว์สมาร์ทฟาร์มในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับชาติ

December 22, 2018 admin No comments

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้รับเชิญให้นำเอาผลงานทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมแสดงในงาน “NORTHEAST TECH’18” แสดงสินค้าและเทคโนโลยีสู่อนาคต ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๔ ธ.ค.61 ในงานนี้ TCEB ได้จับมือสภาอุตฯ จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในอีสาน นำร่องโครงการแรกเปิดตัว “NORTHEAST TECH’18” โดยนางกาญจนา ประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (TCEB) กล่าวว่า “การมาเปิดตัวโครงการความร่วมมือในวันนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้รู้จักและเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแสดงสินค้าไทย หรือ Empower Thailand Exhibition (EMTEX) ซึ่งทำงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.หรือ TCEB) โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการผลักดันอุตสาหกรรมแสดงสินค้าในประเทศไทยให้มีการพัฒนาขยายตัว และยกระดับสู่ความเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในแต่ละองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน เข้าร่วมงาน ชมงาน รวมถึงเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ากับงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อการขยายตัวและพัฒนาอุตสาหกรรมแสดงสินค้าของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต และร่วมผลักดันนโยบายและสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานแสดงสินค้า การยกระดับงานแสดงสินค้า พร้อมกับการกระจายงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ในการประชุมนี้มีการเปิดตัวงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีภายใต้ชื่องาน “NORTHEAST TECH’18” ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นโครงการแรกของความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.หรือ TCEB) กับ จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

โดยผลงานที่ถูกคัดเลือกไปจัดแสดงในงานได้แก่

  • ระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดโดยใช้แหล่งพลังงานในการควบคุมร่วมกับเซลพลังงานงานแสงอาทิตย์
  • ระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงเรือนอบแห้งเห็ดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แหล่งพลังงานในการควบคุมร่วมกับเซลพลังงานงานแสงอาทิตย์
  • ระบบควบคุมอัตโนมัติเครื่องคัดแยกข้าวตอก

โดยในงานมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจที่จะนำไปต่อยอดในเชิงพานิชย์อีกด้วย

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image