อบรมหลักสูตร E-Commerce for Smart Farmer

July 5, 2017 admin No comments

ในวันที่ 2 – 4 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดอบรมหลักสูตร E-Commerce for Smart Farmer ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ โดยได้เชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา – หน่วยงานส่วนภูมิภาค มาให้ความรู้พร้อมทั้งดำเนินการสอบประเมินความรู้หลังการอบรมเพื่อขอใบรับรองการผ่านหลักสูตร ในโครงการมีอาจารย์ผู้ควบคุมนำโดย ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน และ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ เป็นผู้ประสานงานในโครงการ

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image