วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรส่งงานวิจัยร่วมงาน ESTACON2017

July 22, 2017 admin No comments

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งงานวิจัยร่วมงาน ESTACON2017 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

ลำดับ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความวิจัย รายชื่อผู้นำเสนอ
1 นางสาวจาริณี จงปลื้มปิติ
นายพลเทพ เวงสูงเนิน
นายคุณากร เปรุนาวิน
นายอิสระ ดุกขุนทด
นางสาวลลิตา แปกระโทก
การศึกษาผลกระทบของความเร็วรอบและมุมเอียงที่มีผลต่อการคัดแยกข้าวตอก นายคุณากร เปรุนาวิน
2 นางสาวจาริณี จงปลื้มปิติ
นายพลเทพ เวงสูงเนิน
นายพลกฤต ปุ่นนอก
การศึกษาผลกระทบของปริมาณน้ำในหม้อต้มและอัตราการไหลของแก๊สที่มีผลต่อการผลิตไอน้ำ นายพลกฤต ปุ่นนอก
3 นายพลเทพ เวงสูงเนิน
นางสาวจาริณี จงปลื้มปิติ
นายคณิตศร ทะเลดอน
นายจักรพล ชายกลาง
นายสิทธิโชค สมดี
การศึกษาจำนวนใบมีดและระดับกระแสความถี่ของมอเตอร์ที่มีผลต่อการซอยมะพร้าวเส้นใส่ขนมกระยาสารท นายจักรพล ชายกลาง
4 นายพลเทพ เวงสูงเนิน
นางสาวจาริณี จงปลื้มปิติ
นายอานนท์ หุ้มไธสง
นายนครินทร์ ทวยไธสง
นายพิษณุ ลาวัล
การศึกษาจำนวนหัวอัลต้าโซนิคที่มีผลต่ออุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือ นายอานนท์ หุ้มไธสง

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image