วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23

March 24, 2017 admin No comments

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 โดยในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม      ซึ่งการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาตินี้เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในวงการวิชาชีพเดียวกันมีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะส่งผลทางอ้อมให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือล้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าและทำโครงงานวิศวกรรมให้ดีที่สุด คณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง งานนี้ในแต่ละสถาบันสามารถจัดส่งโครงงานได้ไม่เกิน 3 โครงงาน แบ่งเป็นภาคบรรยาย 1 โครงงาน ภาคโปสเตอร์ 2 โครงงาน โดยในงานนี้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรนำโดย อาจารย์พีรณัฐ อันสุรีย์ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน และอาจารย์ยงยุทธ เสียงดัง ได้พิจารณาและส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 2 โครงงาน ได้แก่

1.เครื่องฝานเมล็ดข้าวโพดหวาน เข้าร่วมในภาคบรรยาย มี ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนินเป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการประกอบไปด้วย

  • นายพีรพงษ์ โชติรัตน์วีรกุล
  • นายอานนท์ บุญเต็ม
  • นายภานุพงศ์ ไกรสำโรง

ได้รับรางวัล

  • ชนะเลิศ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ (ภาคบรรยาย)
  • ชนะเลิศ ด้านโครงงานยอดนิยม (ภาคบรรยาย)
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ภาคบรรยาย)

2.เครื่องคัดแยกเมล็ดปอเทือง เข้าร่วมในภาคโปสเตอร์ มี อาจารย์ยงยุทธ เสียงดัง เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการประกอบไปด้วย

  • นายอนุรักษ์  คำไทย
  • นายธีระศักดิ์  เงาเพ็ชร
  • นายปรเมศวร์  มุ่งเมืองกลาง

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image