โครงการอบรมเขียนแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบใบรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

March 27, 2017 admin No comments

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดให้มีการอบรมเขียนแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบใบรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ในการสอบใบรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ โดยมีวิทยากรและอาจารย์ผู้ดำเนินงานโครงการได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาบุญคำ (2) อาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ (3) ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ (4) ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน และ (5) อาจารย์พีรณัฐ อันสุรีย์

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image