โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย

September 26, 2016 admin No comments

โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย

สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย (Green E-Commerce)

หลักการและเหตุผล

ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อีกทั้งเป็นการนำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือETDA ในการดำเนินโครงการอบรมบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัย (Green E-Commerce) ซึ่งมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ ในหลายมิติ โดยเน้นหนักในด้านการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา บุคลากร กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนผู้มีความสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริการวิชาการ  แก่สังคมเพื่อให้เกิดพัฒนาคนในชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความยั่งยืน

หลักสูตรการอบรม

  1. การสร้างร้านค้า Online, Website สำเร็จรูปการทำตลาดบน Social Media 90 นาที
  2. กฏหมายที่ควรทราบในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 90 นาที

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

26 – 30 กันยายน 2559 จำนวน 10 รุ่น

วันที่

รุ่น

วันจันทร์ที่

26 กันยายน 2559

วันอังคารที่

27 กันยายน 2559

วันพุธที่

28 กันยายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 วันศุกร์ที่

30 กันยายน 2559

รุ่นที่ 1 09.00 – 12.00 น
รุ่นที่ 2 13.00 – 16.00 น
รุ่นที่ 3 09.00 – 12.00 น
รุ่นที่ 4 13.00 – 16.00 น
รุ่นที่ 5 09.00 – 12.00 น
รุ่นที่ 6 13.00 – 16.00 น
รุ่นที่ 7 09.00 – 12.00 น
รุ่นที่ 8 13.00 – 16.00 น
รุ่นที่ 9 09.00 – 12.00 น
รุ่นที่ 10 13.00 – 16.00 น

สถานที่

ห้องประชุมตะโกราย 3  อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โทร 0-4423-3069  

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image