ร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บ้านศาลา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

August 26, 2016 admin No comments

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ได้ดำเนินการหนึ่งโครงการเพื่อหนึ่งชุมชน ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการให้กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านราชมงคล สถานประกอบการทั้งเอกชน รัฐบาลและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมย่อยคือ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมานั้น ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรม และในงานนี้ทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในบางหัวข้ออีกด้วย

DSC_4947

 

DSC_4900DSC_4924DSC_4921 DSC_4902

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image