สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับโล่รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยมงาน ESTACON 2016

August 2, 2016 admin No comments

      ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้ส่งบทความทางวิชาการและโปสเตอร์เข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 (ESTACON 2016) ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานนี้บทความเรื่อง “เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสารในโรงสีข้าวระดับชุมชน” ยังได้รับโล่รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยมในกลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากบทความทั้งหมดกว่าร้อยบทความซึ่งผลงานที่ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาส่งเข้าร่วมงานมีทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้
1. เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสารในโรงสีข้าวระดับชุมชน โดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน นายจักรพันธ์ ได้ทุกทาง นายวัชระ หนพิมาย และนายชัยนคร เพ็งพะเนา
2. ผลของลักษณะใบมีดที่มีต่อการฝานเมล็ดข้าวโพดหวาน โดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน นายอานนท์ บุญเต็ม นายพีระพงษ์ โชติรัตน์วีรกุล และนายภานุพงศ์ ไกรสำโรง
3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการอัดก้อนเชื้อเห็ดฟางแบบแนวนอนด้วยโปรแกรม PLC โดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ อ.ทยาวีย์ หนูบุญ นายพลากร กลั้งกลาง นายณัฐวัตร สุรารักษ์ และนายธนวัฒน์ มาลีวรรณ์
4. การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเกี่ยวย่อยส่วนผสมเชื้อเห็ดฟาง โดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน นายสมภพ ช่างแย้ม และนายณัฐวุฒิ พ่วงกลาง
5. เครื่องสับกาบมะพร้าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง นายนิธิพัฒน์ สิงห์ลอ นายสราวุธ ทอนสูงเนิน และนายเรวัฒน์ แสงโชติ
6. การเปรียบเทียบความสามารถของชุดนวดในการกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน นายผนึก หึกขุนทด นายฉัตรชัย หอกคำ และนายอภินันท์ ปานกลีบ
7. การเปรียบเทียบความสามารถของท่อสร้างไอน้ำขนาดเล็ก ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน นายธนากร ถึงหมื่นไวย น.ส.อัจฉราพรรณ จิตตะคุ และนายขจรเกียรติ ปรึกกระโทก

DSC_4649 DSC_4683 DSC_4716 DSC_4738 DSC_4762 DSC_4771 DSC_4762 DSC_4776

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image