มทร.อีสาน มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

July 30, 2016 admin No comments

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) แด่ ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ฯพณฯ ดร.ทองลุน สีสุลิด ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว คนที่ 17 วันที่ 20 เมษายน 2559 จากประวัติด้านการศึกษา และด้านการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีทองลุนฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจอันดีงาม สันติสุข และความร่วมมือระหว่างประเทศ และประชาชนในลุ่มแม่น้ำโขง ท่านนายกรัฐมนตรีทองลุนฯ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในกัมพูชา และกระบวนการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ในกลุ่มแม่น้ำโขง

และการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความใกล้ชิตกับชุมชนในภาคอีสาน และการเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มีคณาจารย์กว่า 1,000 ท่าน พนักงานเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 1,000 คน และนักศึกษาเกือบ 30,000 คน และมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง 4 จังหวัด รวมจังหวัดที่ 5 คือ ทุ่งกุลาร้องให้ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ชุมชนมอบที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยฯ เกือบ 2,000 ไร่ เพื่อทำการศึกษาวิจัยนั้น ย่อมทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพที่จะให้ความร่วมมือกับ สปป.ลาว ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรม และนักศึกษาจาก สปป.ลาว การจัดโครงการอบรม ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การนำผลงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรม ของ สปป.ลาว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับศูนย์นักศึกษา

วิทยาลัยระบบราง ศูนย์ซ่อมอากาศยาน สถาบันชุณหะวัณ เพื่อพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ จากรัฐบาลไทย สิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ที่จะดำเนินการต่อไปภายใต้การสนับสนุนด้านนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการดำเนินงานภายใต้การนำของท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน

มอบปริญญา นายก ลาว

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image