คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา

April 28, 2016 admin No comments

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง ได้นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงานบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้แก่บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด และ บจก.คูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา

โดยวัตถุประสงค์ของการนำคณะนักศึกษาของสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าศึกษาดูงานนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการสีข้าวในโรงสีข้าวทั้งกระบวนการ ทั้งในขั้นตอนของการรับเข้า การทำความสะอาด การกะเทาะ การขัดขาว ฯลฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตรจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน บจก.คูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ของบริษัทคูโบต้า และสามารถนำเอาประสบการณ์การศึกษาดูงานไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคตได้

 

 

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image