เทศบาลนครฯ เข้าร่วมเปิดตัวโครงการธนาคารขยะ มทร.อีสาน

March 22, 2016 admin No comments

เทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมเปิดตัวโครงการธนาคารขยะ มทร.อีสาน เร่งสร้างสังคมสีเขียว ฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งมหาลัย โดยในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดตัวโครงการธนาคารขยะ เร่งสร้างสังคมสีเขียว ฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งมหาลัย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้จากขยะรีไซเคิล เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดนิสัยรักการออมคล้ายรูปแบบการฝากเงินกับธนาคาร ช่วยลดภาระในการกำจัดขยะของเทศบาลนครนครราชสีมา โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มทร. อีสาน เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากภายในมหาวิทยาลัย ขยายวงกว้างไปยังชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและในจังหวัดนครนครราชสีมา โดยมีการปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ,การจัดการของเสีย ,การจัดการน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สวนหย่อมและทางเดิน ให้มีความสะอาด ร่มรื่นน่าอยู่ เหมาะแก่การพักผ่อนและออกกำลังกาย ของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนภายนอก เป็นแหล่งนันทนาการและโอโซนกลางเมืองโคราชด้วย

วาริตา ศรีจันทึก/ข่าว

ศุภศิริ โลห์วีระ/ตรวจ บรรณาธิการ

 

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image