คณะผุู้บริหาร มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

July 8, 2015 admin No comments

วันนี้ (7 ก.ค. 2558) ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดี มทร.อีสาน ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 12 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการพระราชดำริ ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนให้ขยายวงกว้าง นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ การปรับตัว การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการเกษตร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจน ผลงานวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่นำไปสู่การขยายความรู้ และสร้างให้เกิดคนทำงานด้านเกษตรกรรมมากขึ้น รวมทั้งให้เกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ตลอดจนเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ได้พบปะแลกเปลี่ยนสินค้าด้านการเกษตร ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์
ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคสุรินทร์วากิวถวายแม่พันธุ์โคสุรินทร์วากิว และลูกโคเพศเมีย เพื่อประทานแก่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา, และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและชุมชน, นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น มหัศจรรย์พันธุ์ข้าว 4 ภาค จากกรมการข้าว, การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จากกรมชลประทาน, แนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรพอเพียง ที่มีแปลงนาสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพร และการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิกดูรายงานข่าวในพระราชสำนัก https://www.facebook.com/RMUTI.PR?ref=hl

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image