มทร.อีสานคว้าเหรียญ กีฬาเกษตรศาสตร์เกมส์

June 15, 2015 admin No comments

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34  “เกษตรศาสตร์เกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 15 เหรียญ  แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ และเหรียญทองแดง 6 เหรียญ  รั้งอันดับ 18 จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 60 แห่ง  โดยผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าภาพ คว้าไปได้ 156 เหรียญ เป็นเจ้าเหรียญทอง ตามมาด้วยอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 152 เหรียญ  และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 72 เหรียญ   สำหรับผู้ที่ความเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาว มทร.อีสาน มีรายนามดังนี้

 

เหรียญทอง  ได้แก่

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

หน่วยงาน

กีฬา

รายการ

1

นายกฤษฎา  ทาสันเทียะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรีฑา

กระโดดไกล ชายอายุ 30 – 34 ปี

2

นายจิรพงษ์         เมฆเวียน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กรีฑา

วิ่ง 400 เมตร ชายอายุ 30 – 34 ปี

3

ผศ.ดร.ปรีชา  ขันติโกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กอล์ฟ

บุคคลชาย

4

นายปัญญา  บุตรสาระ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เทนนิส ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
นายสิทธิศักดิ์    อันทาผาลา

5.

นายจิรพงษ์         เมฆเวียน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กรีฑา วิ่งผลัด 4 x400 เมตร ชาย
นายนิกร  ศรีนวล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายศิริชัย  กิ่งสีดา คณะบริหารธุรกิจ
นายกฤษฎา  ทาสันเทียะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหรียญเงิน  ได้แก่

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

หน่วยงาน

กีฬา

รายการ

1

นายจิรพงษ์       เมฆเวียน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กรีฑา วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 – 34 ปี ชาย
วิ่ง 200 เมตร อายุ 30 – 34 ปี ชาย

2

ณัฐิวุฒิ  ชำนาญศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม กรีฑา วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย

3

บัณฑิต  อินทะสิงห์ กองพัฒนานักศึกษา กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 – 34 ปี ชาย

4.

นายจิรพงษ์       เมฆเวียน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นายนิกร  ศรีนวล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายศิริชัย  กิ่งสีดา คณะบริหารธุรกิจ

5.

ณัฐิวุฒิ  ชำนาญศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
นายกฤษฎา  ทาสันเทียะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ตรีทศ  ศุภคติสันติ์
นายอรุณสวัสดิ์   ชิ้นเพชร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เหรียญทองแดง  ได้แก่

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

หน่วยงาน

กีฬา

รายการ

1

นายตรีทศ  ศุภคติสันติ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรีฑา กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย

2.

นายสันติ  สาแก้ว คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กรีฑา ขว้างจักร อายุ 35 – 39 ปี ชาย

3

นายธวัชชัย  สิมมา คณะวิศวกรรมสาสตร์มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กรีฑา พุ่งแหลน อายุ 40 – 44 ปี ชาย

4

นางสาวยุพิน  เรืองแจ้ง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรีฑา วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 – 49 ปี หญิง

5

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ศรีศิลา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมากกระดาน หมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน
นายอิสเรศ  อิสระสุข คณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก คุณบัณฑิต  กองพัฒนานักศึกษา

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image