Daily Archives: 31/05/2019

นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0

May 31, 2019 admin No comments

นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นำโดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการได้แก่ ดร.วารี ศรีสอน, ดร.สาวิตรี ประภาการ, ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ อาจารย์ปรเมศวร์ สุทธิประภา อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง และอาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery