Daily Archives: 24/05/2019

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

May 24, 2019 admin No comments

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”จัดขึ้นวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน และวัดโคกแขวน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำโดย ดร.วารี ศรีสอน ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.สาวิตรี ประภาการ ผู้ช่วยคณบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแปลงผักระบบรดน้ำอัตโนมัติ รวมถึงสาขาอื่นๆ ได้แก่วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโทรคมนาคม  Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery