ข่าวสาร

ศิษย์เก่าเยี่ยมสาขา

August 13, 2015 admin No comments

ศิษย์เก่าเยี่ยมสาขา เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 คณะศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้เข้าเยี่ยมสาขา โดยได้รับการต้อนรับจาก อ.ทยาวีร์ หนูบุญ ในการเยี่ยมสาขากลุ่มศิษย์เก่าได้มีกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์เรียน และการทำงานให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้กลุ่มศิษย์เก่ายังได้มอบเงินทุนจำนวนหนึ่งให้แก่สาขาเพื่อเป็นทุนในกิจการของสาขาต่อไป Read more →

ให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนไพร

August 3, 2015 admin No comments

ให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนไพร วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 คณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร นำด้วย อ.ทยาวีร์ หนูบุญ, อ.พีรณัฐ อัญสุรีย์, ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ร่วมกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.สนั่น จันทร์พรม เข้าให้คำปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนไพรในการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน เพื่อให้กลุ่มเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น     Read more →

อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ถ่ายทอดวิชาการการใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

July 23, 2015 admin No comments

อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ถ่ายทอดวิชาการการใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ วันพฤหัสบดี – ศุกร์ที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน และ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเชิญจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่มีความสนใจในทางศาสตร์นี้ เพื่อที่จะนำเอาไปใช้ในงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณะต่อไป ซึ่งในการโครงการยังได้รับเกียรติจากดร.จารุพล สุริยวนากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี Read more →

อาจารย์เครื่องจักรกลเกษตรร่วมประชาสัมพันธ์คลีนิกเทคโนโลยี

July 22, 2015 admin No comments

อาจารย์เครื่องจักรกลเกษตรร่วมประชาสัมพันธ์คลีนิกเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรรฎาคม 2558 คณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับโครงการคลีนิกเทคโนโลยีออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้แก่ชาวบ้านตำบล ช่องแมว อำเภอ ลำทะเมนชัย นครราชสีมา ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจในโครงการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มชาวบ้านจริง   Read more →

งานวันเกษตร­แห่งชาติ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2558

July 4, 2015 admin No comments

งานวันเกษตร­แห่งชาติ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2558 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”  Read more →

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4)

June 11, 2015 admin No comments

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4 Read more →

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3)

June 8, 2015 admin No comments

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3) แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3) ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับสมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558  Read more →

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557

June 8, 2015 admin No comments

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สามารถติดต่อขอรับใบ รบ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ที่แผนกงานสำเร็จการศึกษา Read more →

มทร.อีสาน ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3

June 4, 2015 admin No comments

มทร.อีสาน ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3 มทร.อีสาน ขยายเวลาในการเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี และบัญฑิตศึกษา รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/ Read more →

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา

May 31, 2015 admin No comments

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนส่งเสริมมูลค่ากว่า 60,000 บาท ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถโหลดเอกสารใบสมัคร และหลักเกณฑ์การประกวดได้ ตามลิ้งค์ที่แนบไว้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 โทรสาร 044-253965 หรือ www.facebook.com/dosd.rmuti Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery