ข่าวสาร

นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0

May 31, 2019 admin No comments

นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นำโดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการได้แก่ ดร.วารี ศรีสอน, ดร.สาวิตรี ประภาการ, ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ อาจารย์ปรเมศวร์ สุทธิประภา อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง และอาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ Read more →

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

May 24, 2019 admin No comments

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”จัดขึ้นวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน และวัดโคกแขวน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำโดย ดร.วารี ศรีสอน ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.สาวิตรี ประภาการ ผู้ช่วยคณบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่คอยสนับสนุน และให้ไอเดียดีๆๆในการจัดกิจกรรรม ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแปลงผักระบบรดน้ำอัตโนมัติ รวมถึงสาขาอื่นๆ ได้แก่วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโทรคมนาคม  Read more →

จักรกลเกษตรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 25

March 30, 2019 admin No comments

จักรกลเกษตรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 25 การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเกษตรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในหลักวิชาชีพทางวิศวกรรมเกษตร ดังนั้นสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ทั้งยังกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงานเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Read more →

จักรกลเกษตรร่วมโชว์สมาร์ทฟาร์มในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับชาติ

December 22, 2018 admin No comments

จักรกลเกษตรร่วมโชว์สมาร์ทฟาร์มในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับชาติ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้รับเชิญให้นำเอาผลงานทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมแสดงในงาน “NORTHEAST TECH’18” แสดงสินค้าและเทคโนโลยีสู่อนาคต ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๔ ธ.ค.61 Read more →

จักรกลเกษตรให้บริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร

May 30, 2018 admin No comments

จักรกลเกษตรให้บริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาออกบริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรให้แก่หมู่บ้านในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน 40 คน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีความรู้พื้นฐานเพิ่มเติม และได้รับบริการการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรในหลายครัวเรือน Read more →

เครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลจากงานระดับชาติ

April 2, 2018 admin No comments

เครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลจากงานระดับชาติ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน, ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.วารี ศรีสอน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถคว้ารางวัลใหญ่ได้จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกข้าวตอกตกเกรด ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคบรรยาย โดย นายคุณากร เปรุนาวิน, นางสาวลลิตา แปรกระโทก และนายอิสระ ดุกขุนทด ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน 2.เครื่องซอยมะพร้าวเส้นใส่กระยาสารท ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคนิทัศน์ โดย นายคณิตศร ทะเลดอน, นายจักรพล ชายกลาง, นายสิทธิโชค สมดี และนายพลกฤต ปุ่นนอก ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน 3.โรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือโดยการให้น้ำด้วยระบบควบคุมหัวอัลตร้าโซนิคแบบอัตโนมัติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคนิทัศน์ โดย นายอานนท์ หุ้มไธสง, นายนครินทร์ ทวยไธสง และนายพิษณุ ลาวัล ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน Read more →

ประกวดกระทงประจำปีการศึกษา 2560

November 6, 2017 admin No comments

ประกวดกระทงประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานกระทงเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้คำขวัญ “มทร.อีสาน บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน”  Read more →

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาปีการศึกษา 2560

July 13, 2017 admin No comments

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาปีการศึกษา 2560 พุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม โดยในงานมีการจัดกิจกรรมไหว้ครู จากนั้นจึงได้มีการจัดให้มีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทุกชั้นปีให้มีความเข้าใจในระเบียบมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย Read more →

อบรมหลักสูตร E-Commerce for Smart Farmer

July 5, 2017 admin No comments

อบรมหลักสูตร E-Commerce for Smart Farmer ในวันที่ 2 – 4 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดอบรมหลักสูตร E-Commerce for Smart Farmer ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ Read more →

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มอบปั๊มน้ำโซล่าเซลให้ชุมชน

May 30, 2017 admin No comments

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มอบปั๊มน้ำโซล่าเซลให้ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดยอาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ  เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ จัดทำโครงการมอบปั๊มน้ำที่ทำงานโดยพลังงานสะอาดโซ่ล่าเซล หรือ solar pump ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery