ประชาสัมพันธ์

ข่าวพระราชทานปริญญาบัตร

November 14, 2011 suwanna No comments

ข่าวพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันตัดชุดคลุย จากวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เป็น วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 8 ชั้น 2 นักศึกษาหญิง ตัดครุย อย่างเดียว (พร้อมถุงครุย) 700 บาท 2. นักศึกษาชาย ตัดครุย (พร้อมถุงครุย) 700 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณณัชชา สุวรรณวงศ์ 081-2648694 คุณกัญฬภัฎ พร้อมขุนทด 080-1589205 Read more →

ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

November 14, 2011 suwanna No comments

ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสางานการศึกษาระบบนานาชาติ ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการรับรองสภาพนักศึกษา พร้อมส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายปัจจุบัน ที่ personnel_ky@sis.edu โทร. 044-365507 ต่อ 102 หรือ 086-4688040 โทรสาร 044-365019 Read more →

ประชาสัมพันธ์งานทะเบียน

November 9, 2011 suwanna No comments

ประชาสัมพันธ์งานทะเบียน สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2554 ขอให้นักศึกษาผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ปฏิบัติดังนี้ 1. ยื่นคำร้องขอเอกสารสำเร็จการศึกษา และรูปถ่ายสวยครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้ว (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 2. ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท 3. ยื่นเอกสารตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 8 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 Read more →

ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา

September 30, 2011 suwanna No comments

ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา สำรวจความต้องการอบรม TOEIC : เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2554 (จำนวน 30 ชั่วโมง) กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่ยังไม่เคยอบรม จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 50 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) กลุ่มที่ 2 นักศึกษาที่เคยเรียน และสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ จำนวน 3 ห้อง ห้อง ละ 50 คน รวมเป็น 150 คน เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมคนละ 500 บาท   หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ พี่สุ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555   Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery