ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง

 

Virut ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง
ตำแหน่ง: หัวหน้าโปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร
การศึกษา: วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ: วิศวกรรมแทร็กเตอร์, พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image